REGLEMENT CARNAVALFEDERATIE WEST VLAANDEREN

VZW
Het reglement van de Carnaval Federatie West-Vlaanderen kan je aanvragen aan:

 

Secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen vzw
Vermeylen Mario
Kerkhofstraat 11
8480 Eernegem

GSM: 0495/11.68.70
E-Mail:
mario.vermeylen@proximus.be

 Hier kan je het reglement bekijken van de verkiezingen:

 

                               Reglementen voor de Verkiezingen van de Prinsen en Prinsessen en Andersvaliden
                                                                Van de Provincie West-Vlaanderen vzw

                                                         
 

Om deel te nemen aan de verkiezingen van prins of prinses van west-vlaanderen,jeugdprins of jeugdprinses van

west-vlaanderen,juniorprins of juniorprinses van west-vlaanderen,prins of prinses senioren van west-vlaanderen,

dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

Art. 01

1) Belg zijn indien men een andere nationaliteit heeft moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

a) minstens 5 jaar in Belgie verblijven;

b) een vaste verblijfplaats hebben in west-vlaanderen en ingeschreven zijn in de

gemeente of stad ( bevolkingsregister) waar men verblijft ;

c) notities hebben van de nederlandse taal en vlot kunnen spreken;

d) aangesloten zijn bij een vereninging,aangesloten bij de Carnavalfederatie van  west-vlaanderen en gekend zijn in het Regio

waar men woont;

 

2) Alle kandidaten (kandidates) moeten in West-Vlaanderen wonen en ingeschreven zijn

in de stad of gemeente waar men verblijft;

 

3) Wonen in west-vlaanderen van de vereniging die de kandidaat (te) voorstelt; indien hij/zij niet in west-vlaanderen van de vereniging

woont,toch minstens één jaar aangesloten zijn bij de vereniging die hem/haar voorstelt;

 

4) Voorgedragen worden door een vereniging aangesloten bij de carnavalfederatie van west-vlaanderen

en niet tot een vereniging behoren die niet aangesloten is bij de carnavalfederatie van west-vlaanderen

 

5) De leeftijd bereikt hebben,hieronder vermeld, de dag der verkiezing:

a) Jeugdprins / Jeugdprinses west-vlaanderen  vanaf 06 jaar tot 11 jaar

b) Juniorprins / Juniorprinses west-vlaanderen vanaf 12 jaar tot 17 jaar

c) Prins / Prinses west-vlaanderen  vanaf  18 jaar tot 54 jaar

d) Prins / Prinses Senioren west-vlaanderen  vanaf  55 jaar tot ......jaar

e) Jeugdprins / Jeugdprinses andersvaliden west-vlaanderen vanaf 06 jaar tot 11 jaar

f) Juniorprins / Juniorprinses andersvaliden west-vlaanderen vanaf 12 jaar tot 17 jaar   

g) Prins / Prinses andersvaliden west-vlaanderen vanaf 18 jaar tot 54 jaar

h) Prins / Prinses senioren andersvaliden west-vlaanderen 55 jaar tot ....... jaar

betreft de verkiezingen van de jeugd west-vlaanderen  mogen er meerdere kandidaten meedoen zowel meisjes of jongens.

betreft de verkiezingen andersvaliden west-vlaanderen wordt voor elke titel maar 1 kandidaat toegelaten.

 

Art. 02

Verplicht bij kandidatuurstelling  schriftelijk bekend te maken:

- Naam en voornaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Nationaliteit

- Naam van de groepering

- Het formulier laten tekenen door de voorzitter of secretaris van de groepering die u voorstelt

( Voor de verkiezing van de Jeugd en Juniorprinsenpaar ook door één van de ouders)

- Het formulier afgeven aan de Secretaris van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw, de heer Vermeylen Mario.

Hij bezorgd dan een kopie van uw aanvraag aan de desbetreffende organisator en aan de leden van het hoofd bestuur.

 

Art. 03

De kandidatuurstelling kan tot 14 dagen voor de verkiezing plaats vindt.

Eenmaal de termijn van 14 dagen voorbij is, worden er geen kandidaten ( kandidates) meer aanvaard.

Art. 04

Ieder prins of prinses is verplicht zich kandidaat (kandidate) te stellen voor Prins of Prinses van west-vlaanderen

( Art.28 van Inwendige orde)

Art. 28 van Inwendige orde zegt het volgende:

Een kandidaat of kandidate die zich terugtrekt is verplicht de verkochte steunkaarten zo spoedig mogelijk

af te rekenen met de desbetreffende organisatoren en de niet verkochte steunkaarten terug te bezorgen.

Zij zullen, indien zij de steunkaarten niet afrekenen voor het klachtencomité moeten verschijnen,

dat art.30 van de inwendige orde toepast.

Indien een prins of prinses zich nadien terugtrekt of moet afhaken wegens onvoorziene omstandigheden,

is het de vereniging waaruit de kandidaat (kandidate) komt, die recht heeft om voor een vervanger (ster) te zorgen.

Deze kandidaat (kandidate) moet uit dezelfde vereniging komen.

Deze vervanger (vervangster) kan ingezet worden tot de dag der verkiezing.

Andere kandidaten (kandidates) dienen dit volgens het regelment tot 14 dagen voor de verkiezing te doen.

 

Art. 05

Alle kandidaten (kandidates) verbinden zich er toe de statuten en de regelmenten van inwendige orde

van de carnavalfederatie van west-vlaanderen te kennen  en na te leven.

In het bijzonder de artikelen 17,18 en 19 van de inwendige orde.

 

Art. 06

De formulieren en regelmenten van de verkiezingen zijn te verkrijgen bij de

 secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen vzw

 

a) Verkiezing van Jeugdprins en Jeugdprinses west-vlaanderen.

 

O.V.D.  Ezel

Demey Sabrina

Slijpessteenweg 12

8432 Leffinge

Gsm: 0474/73.24.85

sabrina.demey@telenet.be

 

b) Verkiezing Juniorprins en Juniorprinses west-vlaanderen.

 

R.C.V.  't motje

Packet Sofie

Heidestraat 29

8800  Roeselare- Beveren

Gsm: 0478/25.29.90

fietje88@hotmail.com

 

c) Verkiezing Prinses west-vlaanderen.

O.V.D Caloriebommetjes

Vangampelare Steve

Kerkgoedstraat 29

8400 Oostende

Gsm: 0477/32.70.78

cindy.saelens@telenet.be

 

d) Verkiezing Prins west-vlaanderen.

 

O.V.D.  Neptunus

Kindt  Germain

Kerkhofstraat 11

8480  Eernegem

  Gsm: 0472/66.50.05

mario.vermeylen@proximus.be

 

 

e) Verkiezing Prins en Prinses  Senioren west-vlaanderen.

 

Houtlandse  Carnavalraad

Vandenbon  Roland

Haveskerke 13

8210  Zedelgem

Tel: 050/27.89.90 - Gsm: 0473/89.41.83

haverkerke@telenet.be

 

f) Verkiezingen andersvaliden west-vlaanderen.

 

Andersvaliden West-Vlaanderen

Uittenhove Anouchka

Sterrewegel 12

8680 Koekelare

Tel: 051/58.26.76

dylandraken@live.nl

 

Art. 07

De kaarten in voorverkoop zijn bij de voormelde verenigingen te bekomen vanaf 15 februari

van het jaar dat de verkiezing plaats vindt.

De verenigingen die een kandidaat en /of kandidate voorstellen voor een Provenciale verkiezing van west-vlaanderen dienen hun lidgeld voor het volgende carnavalseizoen te betalen in de maand Januari.

Zij kunnen pas de kaarten in voorverkoop ontvangen als het lidgeld voor het volgend carnavalseizoen betaald is.

Vanaf het moment dat dit lidgeld betaald is mag de kandidaat en/of kandidate een lint dragen als kandidaat of kandidate.

Dit lint dient wit te zijn, de kleur van de letters is naar eigen keuze.ook worden de linten besteld bij Vandenbon Roland telt voor al de kandidaten die mee doen voor een titel.

 

betreft de ingangskaarten:

Deze worden door de organisatie van de betreffende verkiezing gegeven op 15 februari

de organisatie is vrij van keuze bij het overhandigen van de kaarten wel moet de organisatie ze wel op 15 februari geven.

 

 

Art. 08

Het hoofd bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen of de organisator behouden zich het recht en in samenspraak met het hoofdbestuur van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw,om een kandidaat of kandidate te weigeren zonder hiervoor de reden van weigering bekend te maken, indien hier een ernstige reden voor bestaat.

 

Art. 09

Alle verkiezingen georganiseerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen

worden als dusdanig wettelijk  erkend.

Art. 10

De 200 verkochte steunkaarten moeten bij de alg.voorzitter afgerekend worden om 20.30h.

De dag der verkiezing,in het bijzijn van de kandidaat (kandidate) en zijn/haar getuige.

Voor de verkiezing van het Jeugdprinsenpaar van west-vlaanderen en het Juniorprinsenpaar van west-vlaanderen

De getuige van de kandidaat (kandidate) mag uit dezelfde vereniging  komen.

Ook mag de getuige van een kandidaat (kandidate) van een andere groepering komen die geen kandidaat voorstelt die avond.

De alg.voorzitter zal het geld van de 200  verkochte  steunkaarten in bewaring geven aan de organisator van de verkiezing.

De alg.voorzitter en de organisatoren zijn aan zwijgplicht gebonden.

De alg.voorzitter,zijn secretaris en schatbewaarder en één getuige per kandidaat (kandidate) zullen aanwezig zijn bij de telling van de punten.

De getuigen blijven in het tellokaal tot de bekendmaking gedaan is.

Bij gelijkheid van de punten zal er een bijkomende proef gedaan worden of een vraag gesteld worden ,die in het bezit is van de secretaris.

Tegen de uitslag van de juryleden is er geen beroep mogelijk,tenzij er een grote nalatigheid zou gebeurd zijn.

Daarvoor zullen  de Algemene voorzitter,Secretaris,de schatbewaardster en de aanwezige bestuursleden een beslissing nemen.

De leden van het hoofd bestuur hebben het recht om aanpassingen aan te brengen nopens het de uitslag van een verkiezing.

Wanneer er maar één kandidaat of kandidate is voor de verkiezing van prins of de prinses van west-vlaanderen,jeugdprinsenpaar van west-vlaanderen,juniorprinsenpaar van westvlaanderen,prinsenpaar senioren  van west-vlaanderen wordt er een jury samengesteld van 7 personen.

Voor de kandidaat en/of kandidate die alleen is neemt het hoofd bestuur van de federatie dan de beslissing of hij en/zij de titel toegekend wordt.

De kandidaten (kandidates) moeten bij de voorstelling in de zaal aanwezig zijn, zoniet zullen zij als forfait gegevend beshouwd worden.

 Art. 11

Zij zijn verplicht om aan de proeven deel te nemen willen zij recht hebben op een prijs of titel,

Voor het ontvangen van de prijzen en de kledij zie bijvoegsel van het regelment voor elke verkiezing apart opgesteld.

 

Art. 12

Aan de steunkaarten is een prijs verbonden.

De trekking gebeurt de avond  van de verkiezing zelf.  

     

Art. 13

Prinsen of Prinsessen van west-vlaanderen kunnen hun titel niet ontnomen worden indien hij of zij zonder vereniging valt, zolang hij of zij hun plichten tegenover de carnavalfederatie van west-vlaanderen en de aangesloten verenigingen volbrengt.

Zij zullen dan in het bestuur van de carnavalfederatie west-vlaanderen  worden opgenomen.

Het hoofd bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen zal hierover dan een beslissing nemen.

 

Art. 14

Een Prins of een Prinses van west-vlaanderen kan zijn/haar titel ontnomen worden als hij of zij tijdens zijn of haar regeerjaar laakbare feiten of een laakbare houding aanneemt tegenover het bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen en zijn aangesloten vereingingen; ook wanneer hij of zij polemieken uitlokt of andere laakbare feiten pleegt.

Hij of zij kan zich dan de volgende jaren geen kandidaat of kandidate meer stellen.

Hij of zij verplicht zich ertoe de regelmenten en de statuten te eerbiedigen.

 

Art. 15

Iedere carnavalprins of prinses, verkozen door de carnavalfederatie van west-vlaanderen,moet in volledige ornaat zijn als hij of zij de carnavalfederatie van west-vlaanderen vertegenwoordigt.

De organisator van het feest is niet verplicht hem of haar te erkennen als hij of zij niet in ornaat is.

Hij of zij dient ook de kledij te dragen die ter beschikking gesteld werd bij de verkiezing.

Hij of zij die de gekregen kledij niet draagt zal aangemaand worden om de gekregen kledij terug te betalen.

Hij of zij verplicht er zich ook toe om eerst een bezoek aan de aangesloten verenigingen te brengen,alvorens ergens anders naar toe te gaan.

 

Art. 16

Er mogen tijdens de verkiezing geen geschenken,eretekens of gelijk welk ander voorwerp aan de juryleden overhandigd worden,

dit om de jury niet te beinvloeden.

Men mag dit wel doen nadat de bekendmaking gedaan is, indien men dit wenst.

 

Art. 17

De duur van de verkozen prinsen en prinsessen loopt ten einde na één jaar regeertijd of bij de volgende verkiezing.

Zelfs als er geen kandidaten of kandidates zijn.

Zij kunnen zich na hun regeerjaar terug kandidaat stellen, maar bij herverkiezing moet men voor de derde verkiezing één jaar wachttijd voorzien.

Dit geldt enkel wanneer er veertien dagen voor de verkiezing geen kandidaten of kandidates zich aangemeld hebben.

Na één jaar wachttijd mag men steeds blijven meedoen voor deze titels.

Voor Erejonkers en Eredames is er geen wachttijd voorzien.

Zij kunnen bij de volgende verkiezing opnieuw hun kans wagen.

 

Art. 18

Een jurylid mag geen familie lid zijn van één van de kandidaten of kandidates.

 

Art. 19

De juryleden mogen geen prinsen ,prinsesen,bestuurslid of kandidaten zijn van de carnavalraad CRPW om als jury lid te zetelen in de verkiezingen van de

carnavalfederatie west-vlaanderen vzw.

1. bij 1  kandidaat(te) wordt nu ook een jury geplaatst deze zal bestaan uit 7 personen.

bij meerdere kandidaten wordt een jury geplaatst van 14 personen.

deze jury zal worden uitgenodigd door de organisatie van de verkiezingen west-vlaanderen.

deze jury zal anoniem zijn tot de avond zelf en zij zullen instaan voor punten te geven zoals reeds al in het reglement staat.

dit telt voor alle titels van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw

Ieder jurylid heeft punten tussen 15 en 25.

Telkens valt het hoogste en het laagste cijfer weg  (dit is enkel bij 2 kandidaten dat dit wordt toegepast)

Tijdens de ganse duur van de verkiezing dient elk jurylid op zijn plaats te blijven zitten. juist bij 1 kandidaat mag de jury de tafel verlaten en dienen de

mapjes afgegeven te worden aan de secretaris carnavalfederatie West-Vlaanderen vzw.

Er mag ook niemand aan de tafel komen waar de juryleden zitten.

Bij de bekendmaking moet er een bestuurslid van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw bij de getuige(en) blijven tot na de bekendmaking.

 

Betreft de organisatie van een verkiezing:

Als de groepering die een verkiezing organiseert zelf een kandidaat hebben uit hun vereniging mogen zij de jury niet samen stellen,

Dit wordt dan gedaan door het hoofdbestuur van de carnavalfederatie West-Vlaanderen vzw.

Dit is van toepassing bij 1 kandidaat of meerdere kandidaten.

 

Art. 20

Alle juryleden hebben stemrecht.

De algemene voorzitter,secretaris,en schatbewaarder hebben geen stemrecht.

 

Art. 21

Het hoofd bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen,behoudt zich het recht voor om controle uit te oefenen op de jury,toe te zien en tussen te komen indien de regelmenten niet naar de letter toegepast worden en aanwezig te zijn bij elke handeling die de verkiezing vereist is.

 

Art. 22

Enkel het hoofd bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen,de organisator van de verkiezing en de alg.voorzitter, behouden zich het recht voor om een jurylid te weigeren indien daar een reden voor bestaat.

Niemand van de kandidaten (kandidates) heeft recht om een jurylid te weigeren. 

Art. 23

De alg.voorzitter heeft het recht om de kandidaten (kandidates) terecht te wijzen als er fouten gemaakt worden.

Ook heeft de alg.voorzitter het recht om een jurylid te vervangen tijdens de verkiezing.

De getuigen hebben het recht om tussen te komen bij de alg.voorzitter wanneer er tijdens de verkiezing (proeven) onregelmatigheden voordoen.

 

Art. 24

De verkozen Prinsen en Prinsessen van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw ontvangen van de organisator steeds een waarde volle prijs van 250€

 

Art. 25

De bekendmaking zal gebeuren door de Secretaris van de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

Art. 26

De attributen,eretekens,het aandenken van de carnavalfederatie van west-vlaanderen zullen door de Algemene Voorzitter, Secretaris en de schatbewaarster van de carnavalfederatie van west-vlaanderen en bestuursleden overhandigd worden.

Zij zullen steeds aanwezig zijn op het podium tijdens de aanstelling.

 

Art. 27

Alle regelmenten hier vermeld zijn ook van toepassing op alle verkiezingen zowel van de Prins of Prinses van west-vlaanderen, Jeugdprins of Prinses van west-vlaanderen, Juniorprins of Prinses van west-vlaanderen,Prins en Prinses Senioren van  west-vlaanderen, Jeugdprins of Prinses andersvaliden west-vlaanderen,Juniorprins of Prinses andersvaliden west-vlaanderen,Prins of Prinses andersvaliden west-vlaanderen, Prins en Prinses senioren andersvaliden west-vlaanderen.

 

Art. 28

De in bruikleen gekregen attributen van het jeugdprinsenpaar van west-vlaanderen,het juniorprinsenpaar van west-vlaanderen, prins en prinses van west-vlaanderen en de prins en prinses Senioren van west-vlaanderen dienen, gereinigd en in goede staat,terug bezorgd te worden aan de organisator 14 dagen voor de verkiezing van de carnavalfederatie van west-vlaanderen of met akkoord van de betreffende organisatie om de cape langer te houden.

Bij beschadiging worden de kosten op de kandidaat (te) verhaald ; slijtage wordt echter niet meegerekend.

 

Art. 29

Wat betreft de toekenning van de punten en proeven,

zie bijgevoegd blad, elk afzonderlijk opgesteld voor elke verkiezing apart.

 

Art. 30

Alle 200 steunkaarten moeten verkocht zijn om een titel te kunnen behalen.

Alle 50 steunkaarten moeten verkocht zijn om een titel te kunnen behalen bij titels van de andersvaliden west-vlaanderen.

 

Art. 31

kaartenverkoop:

-Jeugdprins en jeugdprinses west-vlaanderen       : vvk 200 kaarten € 5,00    Ingang € 6,00

-Juniorprins en juniorprinses west-vlaanderen       : vvk 200 kaarten € 5.00    Ingang € 6,00

-Prins west-vlaanderen.                                       : vvk 200 kaarten € 5,00    Ingang € 6,00

-Prinses west-vlaanderen.                                    : vvk 200 kaarten € 5,00    Ingang € 6,00

-Prins en prinses Senioren west-vlaanderen          : vvk 200 kaarten € 5,00    Ingang € 6,00

-Jeugdprins en jeugdprinses andersvaliden west-vlaanderen : vvk 50 kaarten € 5,00    Ingang € 6,00

-Juniorprins en juniorprinses andersvaliden west-vlaanderen : vvk 50 kaarten € 5,00   Ingang € 6,00

-Prins andersvaliden west-vlaanderen                                  : vvk 50 kaarten € 5,00   Ingang € 6,00

-Prinses andersvaliden west-vlaanderen                               : vvk 50 kaarten € 5,00   Ingang € 6,00

-Prins en prinses senioren andersvaliden west-vlaanderen     : vvk 50 kaarten € 5,00   Ingang € 6,00

 

Art. 32

De presentatie van de provinciale verkiezingen.

De presentatie van de provinciale verkiezingen wordt door de Secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen gedaan bij zijn afwezigheid zal  iemand van de organisatoren zijn plaats moeten vervangen.

 

Art. 33

De carnavalfederatie van west-vlaanderen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit

regelment aan te brengen.

 

Art; 34

Deze regelementen blijven van toepassing en kunnen aangepast worden door het hoofdbestuur in samenspraak met de bestuursleden

van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw.

 

Art. 35

Voor alle info,inschrijvingen,regelmenten,steunkaarten kan men terecht bij de secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen vzw

van de diverse verkiezingen van west-vlaanderen vermeld in art.06

ook moeten alle documenten  afgegeven worden aan de secretaris carnaval federatie West-Vlaanderen vzw

 

Art. 36

Het voorzitterschap bij verkiezingen.

De jury staat onder het voorzitterschap  van het hoofd bestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen

bijgestaan door de secretaris.

Bij afwezigheid van de leden van het hoofd bestuur zal de verkiezing onder het voorzitterschap staan door een bestuurslid van de carnavalfederatiewest-vlaanderen waar de verkiezing plaats vindt en bij afwezigheid van een bestuurslid  waar de verkiezing plaats vindt,door een andere betuurslid.

 

Art. 37

Show en muziek.

Elke kandidaat (kandidate) is verplicht om voor 20.00h, hun usb stick of cd waar muziek op staat te laten testen door de Dj van dienst en dit om alle narigheden tijdens de show te vermijden.

Ook dienen de orginele cd of  usb stick aanwezig te zijn bij de discobar en dit voor eventuele controle door Sabam.

Zij die hun usb stick of cd niet laat testen op voorhand, zijn zelf verantwoordelijk als er iets misloopt tijdens het optreden.

Om de verkiezing zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er aan de kandidaten (kandidates) gevraagd om de opstelling van hun decor voor de shows zo vlot mogelijk te laten verlopen en dit met een maximum van 30 minuten.  = ( dit is 15min opbouw decor en 15min afbraak decor)

Pas na dat de eerste kandidaat (kandidate) zijn (haar) decor terug afbreekt heeft de volgende kandidaat (kandidate) pas beginnen met de opstelling van zijn (haar) decor voor de show.

Er mag tijdens de verkiezing geen gebruik gemaakt worden van rookblazers en vuurwerk.

ook bij gebruik van confetti kanon moet de kandidaat(te) het podium zelf opkuisen.

 

Art. 38

De bestuursleden van de carnavalfederatie van west-vlaanderen.

De  bestuursleden van de carnavalfederatie van west-vlaanderen wordt verzocht zich niet te mengen tijdens de ganse duur van de verkiezing.

Bij eventuele betwistingen kan men zich wenden tot de  Alg.voorzitter of Secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen vzw.

 

 Art. 39

Tijdens de verkiezing worden er geen voorstellingen gedaan van Prinsen of Prinsessen,een stadsprins waar de verkiezing plaats vindt mag wel tussen de proeven door voorgesteld worden maar mag de verkiezing niet storen.

Na de shows van de kandidaten (kandidates) mag men voorstellen wie men wil.

Enkel het hoofdbestuur van de carnavalfederatie van west-vlaanderen en eventueel het stadsbestuur worden toegelaten op het podium tijdens de bekendmaking.

 

Art.40 

Het is de regerende Prinsen en Prinsessen van west-vlaanderen niet toegelaten om met een cape aan,op een wagen plaats te nemen tijdens een stoet.

Art. 41

De kledij van de verkozen Prinsen en Prinsessen van west-vlaanderen.

het jeugdprinsenpaar is vrij van kledij ( wel de nodige attributen van de federatie dragen )

Het juniorprinsenpaar van west-vlaanderen dient als volgt gekleed te zijn:

De juniorprins: zwarte broek,witte hemd,geklede schoenen (geen sportschoenen).

De juniorprinses: zwarte rok, witte bloes,geklede schoenen ( geen sportschoenen).

Voor het juniorprinsenpaar zijn de kleuren zwart en wit toegelaten.

Het prinsenpaar Senioren van west-vlaanderen dient gekleed te zijn als volgt:

De prins  Senioren: witte hemd,zwarte broek,vest in zwart.

De prinses Senioren: wit of zwarte bloes,wit of zwarte broek,kleed in wit,of zwart.

De prins van west-vlaanderen dient gekleed te zijn als volgt:

De prins west-vlaanderen: witte hemd,zwarte broek,bordeaux strik,zwarte schoenen en zwarte vest of witte vest

De prinses van west-vlaanderen dient gekleed te zijn als volgt:

De prinses van west-vlaanderen: witte bloes,zwarte rok of zwarte broek en wit of zwart kleed.

Art. 42

 

                                        Voor akkoord en goedkeuring i.o. namens het hoofdbestuur en bestuursleden

                                                     Secretaris carnavalfederatie west-vlaanderen Vermeylen Mario

                                                      

   BIJVOEGSEL BETREFT HET REGLEMENT 

 

1. De regerende titels van de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw moeten nu overal in kledij zijn op elk evenement tijdens het carnavalseizoen,

dit zo wel bij de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw en  bij niet aangesloten federatie of groeperingen bij de carnavalfederatie west-vlaanderen vzw.

               

Verkiezing Jeugdprins of Jeugdprinses van west-vlaanderen.

1. De verkiezing gebeurt volgens de uitslag van de behaalde punten.

Ieder jurylid zal punten toekennen van 15 tot en met 25.

Bij het niet naleven van het geven van de punten zal de alg.voorzitter automatisch 20 punten toekennen.

 

2. De punten worden als volgt gegeven:

Wijze van opkomst en toespraak met max.30personen,(kandidaat en/of kandidate inbegrepen) waarvan er maximum 15 verkleed mogen zijn en een maximum duurtijd van 15 minuten.

De tijd begint te lopen van zodra de eerste persoon zichtbaar is in de zaal en de tijd stopt wanneer de kandidaat(kandidate) het podium verlaat.

                                            15 - 25 punten.

Show met maximum 10 personen,zichtbaar op podium,kandidaat(te)inbegrepen.

Onder show wordt verstaan,een liedje zingen of een gedichtje brengen,een voordracht of een show of komische sketch of iets anders brengen naar keuze ,met een minimum van 10 minuten en een maximum van 15 minuten.

                                           15 - 25 punten. 

Iendien er tijdens de verkiezing een tombola voorzien is mogen er maar; maximum 200 omslagen zijn die dan verdeeld worden onder de kandidaten(kandidates Hierop verkrijgt men 10 procent als punten bv: 50 enveloppen = 5 punten De punten voor de opkomst en show  worden door de juryleden gegeven met de bijgevoegde mapjes door de secretaris carnaval federatie west-vlaanderen vzw.

Bij de voorstelling (opkomst + spreekbeurt) mag de kandidaat(te) gebruik maken van muziek, orkestfanfare,drumband,harmonie,maximum 30 personenwaar van er maximum 10 personen verkleed mogen zijn kandidaat(kandidate) telkens inbegrepen een duurtijd van maximum 15 minuten men is niet verplichtmet 30 personen te zijn en /of 15 minuten vol te maken minder mag ook playbackis ook toegelaten de kandidaat (kandidate) dient wel goed herkenbaar te zijn  Bij de toekenning van de punten valt telkens het hoogste en het laagste cijfer weg.

 

3. Indien er meer personen meedoen aan een optreden dat voorzien is in het regelment zal de alg.voorzitter van de jury de laagste punten toekennen namelijk 15 punten.

 

4. de verkozen Jeugdprins of prinses west-vlaanderen ontvangt het volgende :

 

Van de carnavalfederatie west-vlaanderen : ereteken en oorkonde  aandenken aan de carnavalfederatie west-vlaanderen.

 

Van de organisatie van de verkiezing:

 

De Jeugdprins                                                      De Jeugdprinses

Een cape in bruikleen                                              Een cape in bruikleen

Een scepter van de  c.f.w.vl.                                   Een scepter an de  c.f.w.vl.

Een schouderlint                                                     Een schouderlint

Een steek                                                               Een kroontje

Waardevolle prijs van 125€                                    Waardevolle prijs van 125€

En een bon van 125€                                              En een bon van 125€

 

€ 50.00 aankoop kledij                                            € 50.00 aankoop kledij

 

De voorziene € 50.00 als vergoeding voor de kledij van de Jeugdprins en Jeugdprinses van west-vlaanderen wordt maar uitbetaald bij het in goede staat binnen brengen van de in bruikleen gegeven kledij die €50.00 wordt dan overhandigd bij het aftreden .

De ontvangen kledij is verplicht te dragen bij plechtigheden.

De ontvangen attributen in bruikleen moeten terug gegeven worden ,gereinigd en in goede staat aan de organisator van de verkiezing,14 dagen voor de verkiezing.

 

O.v.d. Ezel

Demey Sabrina

Slijpessteenweg 12

8432 Leffinge

Gsm: 0474/73.24.85

sabrina.demey@telenet.be

 

Deze verkiezing wordt gepatroneerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

Verkiezing Juniorprins of Juniorprinses van west-vlaanderen.

 

1. De verkiezing gebeurt volgens de uitslag van de behaalde punten.

Ieder jurylid zal punten toekennen van 15 tot en met 25.

Bij het niet naleven van het geven van de punten zal de alg.voorzitter automatisch 20 punten toekennen.

 

2. De punten worden als volgt gegeven:

 

Wijze van opkomst en toespraak met max.30personen,(kandidaat en/of kandidate inbegrepen) waarvan er maximum 15 verkleed mogen zijn en een maximum duurtijd van 15 minuten.

De tijd begint te lopen van zodra de eerste persoon zichtbaar is in de zaal en de tijd stopt wanneer de kandidaat(kandidate) het podium verlaat.

                                           opkomst: 15 - 25 punten.

                                           toespraak: 15 - 25 punten

Show met maximum 10 personen,zichtbaar op podium,kandidaat(te)inbegrepen.

Onder show wordt verstaan,een liedje zingen of een gedichtje brengen,een voordracht of een show of komische sketch of iets anders brengen naar keuze ,met een minimum van 10 minuten en een maximum van 15 minuten.

                                           15 - 25 punten. 

Iendien er tijdens de verkiezing een tombola vooezien is mogen er maar; maximum 200 omslagen zijn die dan verdeeld worden onder de kandidaten(kandidates Hierop verkrijgt men 10 procent als punten bv: 50 enveloppen = 5 punten De punten voor de opkomst en show  worden door de juryleden gegeven met de bijgevoegde mapjes dooe de secretaris carnaval federatie west-vlaanderen vzw.

Bij de voorstelling (opkomst + spreekbeurt) mag de kandidaat(te) gebruik maken van muziek, orkestfanfare,drumband,harmonie,maximum 30 personenwaar van er maximum 10 personen verkleed mogen zijn kandidaat(kandidate) telkens inbegrepen  een duurtijd van maximum 15 minuten men is niet verplichtmet 30 personen te zijn en /of 15 minuten vol te maken minder mag ook playbackis ook toegelaten de kandidaat (kandidate) dient wel goed herkenbaar te zijn  Bij de toekenning van de punten valt telkens het hoogste en het laagste cijfer weg.

 

3. Indien er meer personen meedoen aan een optreden dat voorzien is in het regelment zal de alg.voorzitter van de jury de laagste punten toekennen namelijk 15 punten.

 

4. Men mag tijdens de verkiezing geen geschenken,eretekens aan de jury overhandigen na de bekendmaking mag men geven wat men wil.

 

5. de verkozen Juniorprins of Juniorprinses west-vlaanderen ontvangt het volgende :

 

Van de carnavalfederatie west-vlaanderen : ereteken en oorkonde aandenken aan de carnavalfederatie west-vlaanderen.

 

Van de organisatie van de verkiezing:

 

De Juniorprins                                                     De Juniorprinses

Een cape in bruikleen                                             Een cape in bruikleen

Een scepter van de  c.f.w.vl.                                  Een scepter van de c.f.w.vl.

Een schouderlint                                                    Een schouderlint

Een steek                                                              Een kroontje

Waardevolle prijs van 250€                                   Waardevolle prijs van 250€

                

€ 50.00 aankoop kledij                                            € 50.00 aankoop kledij

 

De voorziene € 50.00 als vergoeding voor de kledij van de Juniorprins en Juniorprinses van west-vlaanderen wordt maar uitbetaald bij het in goede staat binnen brengen van de in bruikleen gegeven kledij die €50.00 wordt dan overhandigd bij het aftreden .

De ontvangen kledij is verplicht te dragen bij plechtigheden.

De ontvangen attributen in bruikleen moeten terug gegeven worden ,gereinigd en in goede staat aan de organisator van de verkiezing,14 dagen voor de verkiezing.

 

R.c.v. t'motje

Packet Sofie

Heidestraat 29

8800 Roeselare-Beveren

Gsm: 0478/25.29.90

fietje88@hotmail.com

 

Deze verkiezing wordt gepatroneerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

Verkiezing Prins of Prinses van west-vlaanderen.

 

1. De verkiezing gebeurt volgens de uitslag van de behaalde punten.

Ieder jurylid zal punten toekennen van 15 tot en met 25.

Bij het niet naleven van het geven van de punten zal de alg.voorzitter automatisch 20 punten toekennen.

 

2. De punten worden als volgt gegeven:

 

Wijze van opkomst en toespraak met max.30personen,(kandidaat en/of kandidate inbegrepen) waarvan er maximum 15 verkleed mogen zijn en een maximum duurtijd van 15 minuten.

De tijd begint te lopen van zodra de eerste persoon zichtbaar is in de zaal en de tijd stopt wanneer de kandidaat(kandidate) het podium verlaat.

                                           opkomst: 15 - 25 punten.

                                           toespraak: 15 - 25 punten

Show met maximum 10 personen,zichtbaar op podium,kandidaat(te)inbegrepen.

Onder show wordt verstaan,een liedje zingen of een gedichtje brengen,een voordracht of een show of komische sketch of iets anders brengen naar keuze ,met een minimum van 10 minuten en een maximum van 15 minuten.

                                           15 - 25 punten. 

Voor het aftreden worden er geen punten gegeven.................  00  -  00 punten

Iendien er tijdens de verkiezing een tombola vooezien is mogen er maar; maximum 200 omslagen zijn die dan verdeeld worden onder de kandidaten(kandidates Hierop verkrijgt men 10 procent als punten bv: 50 enveloppen = 5 punten De punten voor de opkomst en show  worden door de juryleden gegeven met de bijgevoegde mapjes dooe de secretaris carnaval federatie west-vlaanderen vzw.

Bij de voorstelling (opkomst + spreekbeurt) mag de kandidaat(te) gebruik maken van muziek, orkestfanfare,drumband,harmonie,maximum 30 personenwaar van er maximum 10 personen verkleed mogen zijn kandidaat(kandidate) telkens inbegrepen uit eigen regio en uit regio's die geen kandidaten (tes) voorstellenen een duurtijd van maximum 15 minuten men is niet verplichtmet 30 personen te zijn en /of 15 minuten vol te maken minder mag ook playbackis ook toegelaten de kandidaat (kandidate) dient wel goed herkenbaar te zijn  Bij de toekenning van de punten valt telkens het hoogste en het laagste cijfer weg.

Men mag playback gebruiken,voor een orkest worden de personen meegeteld

.

3. Het showgedeelte is een aaneenlopende show, zonder onderbreking;men mag zich omkleden achter een paravang of achter het podium, maar de show "must go on".

De dansvloer of het podium mag niet volledig verlaten zijn; er moet altijd iemand verder doen.

 

4. Indien er meer personen meedoen aan een optreden dat voorzien is in het regelment zal de voorzitter van de jury de laagste punten toekennen namelijk 15 punten.

 

5. Men mag tijdens de verkiezing geen geschenken,eretekens aan de jury overhandigen na de bekendmaking mag men geven wat men wil.

 

6. de verkozen Prins of Prinses west-vlaanderen ontvangt het volgende :

 

Van de carnavalfederatie west-vlaanderen : ereteken en oorkonde aandenken aan de carnavalfederatie west-vlaanderen.

 

Van de organisatie van de verkiezing:

 

 De prins                                                               De prinses

Een cape in bruikleen                                              Een cape in bruikleen

Een scepter van de c.f.w.vl.                                    Een scepter van de c.f.w.vl.

Een schouderlint                                                     Een schouderlint

Een steek                                                               Een kroontje

Waardevolle prijs van 250€                                    Waardevolle prijs van 250€                              

                

€ 50.00 aankoop kledij                                            € 50.00 aankoop kledij

 

De voorziene € 50.00 als vergoeding voor de kledij van de Prins en Prinses van west-vlaanderen wordt maar uitbetaald bij het in goede staat binnen brengen van de in bruikleen gegeven kledij die €50.00 wordt dan overhandigd bij het aftreden .

De ontvangen kledij is verplicht te dragen bij plechtigheden.

De ontvangen attributen in bruikleen moeten terug gegeven worden ,gereinigd en in goede staat aan de organisator van de verkiezing,14 dagen voor de verkiezing.

 

Prins: O.v.d. Neptunus                                  Prinses: Ovd caloriebommetjes

Kindt Germain                                                Vangampelare Steve

Kerkhofstraat 11                                             Kerkgoedstraat 29

8480 Eernegem                                                8400 Oostende

Tel: 059/50.25.64                                              Gsm: 0477/32.70.78

Gsm: 0472/66.50.05                                          cindy.saelens@telenet.be 

mario.vermeylen@proximus.be                           

 

Deze verkiezing wordt gepatroneerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

Verkiezing Prins of Prinses  Senioren van west-vlaanderen.

 

1. De verkiezing gebeurt volgens de uitslag van de behaalde punten.

Ieder jurylid zal punten toekennen van 15 tot en met 25.

Bij het niet naleven van het geven van de punten zal de alg.voorzitter automatisch 20 punten toekennen.

 

2. De punten worden als volgt gegeven:

 

Wijze van opkomst en toespraak met max.30personen,(kandidaat en/of kandidate inbegrepen) waarvan er maximum 15 verkleed mogen zijn en een maximum duurtijd van 15 minuten.

De tijd begint te lopen van zodra de eerste persoon zichtbaar is in de zaal en de tijd stopt wanneer de kandidaat(kandidate) het podium verlaat.

                                           opkomst: 15 - 25 punten.

                                           toespraak: 15 - 25 punten

Show met maximum 10 personen,zichtbaar op podium,kandidaat(te)inbegrepen.

Onder show wordt verstaan,een liedje zingen of een gedichtje brengen,een voordracht of een show of komische sketch of iets anders brengen naar keuze ,met een minimum van 10 minuten en een maximum van 15 minuten.

                                           15 - 25 punten. 

Iendien er tijdens de verkiezing een tombola vooezien is mogen er maar; maximum 200 omslagen zijn die dan verdeeld worden onder de kandidaten(kandidates Hierop verkrijgt men 10 procent als punten bv: 50 enveloppen = 5 punten De punten voor de opkomst en show  worden door de juryleden gegeven met de bijgevoegde mapjes dooe de secretaris carnaval federatie west-vlaanderen vzw.

Bij de voorstelling (opkomst + spreekbeurt) mag de kandidaat(te) gebruik maken van muziek, orkestfanfare,drumband,harmonie,maximum 30 personenwaar van er maximum 10 personen verkleed mogen zijn kandidaat(kandidate) telkens inbegrepen uit eigen regio en uit regio's die geen kandidaten (tes) voorstellenen een duurtijd van maximum 15 minuten men is niet verplichtmet 30 personen te zijn en /of 15 minuten vol te maken minder mag ook playbackis ook toegelaten de kandidaat (kandidate) dient wel goed herkenbaar te zijn  Bij de toekenning van de punten valt telkens het hoogste en het laagste cijfer weg.

Men mag playback gebruiken,voor een orkest worden de personen meegeteld.

 

3. Het showgedeelte is een aaneenlopende show, zonder onderbreking;men mag zich omkleden achter een paravang of achter het podium, maar de show "must go on".

De dansvloer of het podium mag niet volledig verlaten zijn; er moet altijd iemand verder doen

 

4. Indien er meer personen meedoen aan een optreden dat voorzien is in het regelment zal de voorzitter van de jury de laagste punten toekennen namelijk 15 punten.

 

5. Men mag tijdens de verkiezing geen geschenken,eretekens aan de jury overhandigen na de bekendmaking mag men geven wat men wil.

 

6. de verkozen Prins of Prinses Senioren van  west-vlaanderen ontvangt het volgende :

 

Van de carnavalfederatie west-vlaanderen : ereteken en oorkonde aandenken aan de carnavalfederatie west-vlaanderen.

 

Van de organisatie van de verkiezing:

 

 De prins Senioren                                              De prinses Senioren

Een cape in bruikleen                                             Een cape in bruikleen

Een scepter van de c.f.w.vl.                                   Een scepter van de c.f.w.vl.

Een schouderlint                                                    Een schouderlint

Een steek                                                              Een kroontje

Waardevolle prijs van 250€                                   Waardevolle prijs van 250€

                

€ 50.00 aankoop kledij                                            € 50.00 aankoop kledij

 

De voorziene € 50.00 als vergoeding voor de kledij van de Prins en Prinses Senioren van west-vlaanderen wordt maar uitbetaald bij het in goede staat binnen brengen van de in bruikleen gegeven kledij die €50.00 wordt dan overhandigd bij het aftreden .

De ontvangen kledij is verplicht te dragen bij plechtigheden.

De ontvangen attributen in bruikleen moeten terug gegeven worden ,gereinigd en in goede staat aan de organisator van de verkiezing,14 dagen voor de verkiezing.

 

Houtlandse Carnavalraad                                    

Vandenbon Roland                                             

Haveskerke 13                                              

8210  Zedelgem                                              

Tel: 050/27.89.90                                            

Gsm:0473/89.41.83                                          

 

Deze verkiezing wordt gepatroneerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

Verkiezing Jeugdprins/prinses Juniorprins / Prinses, Prins / Prinses , Senoiren Prins / Prinses Andersvaliden van west-vlaanderen.

1. De verkiezing gebeurt volgens de uitslag van de behaalde punten.

Ieder jurylid zal punten toekennen van 15 tot en met 25.

Bij het niet naleven van het geven van de punten zal de alg.voorzitter automatisch 20 punten toekennen.

 

2. De punten worden als volgt gegeven:

Wijze van opkomst en toespraak met max.30personen,(kandidaat en/of kandidate inbegrepen) waarvan er maximum 15 verkleed mogen zijn en een maximum duurtijd van 15 minuten.

De tijd begint te lopen van zodra de eerste persoon zichtbaar is in de zaal en de tijd stopt wanneer de kandidaat(kandidate) het podium verlaat.

                                            15 - 25 punten.

Show met maximum 10 personen,zichtbaar op podium,kandidaat(te)inbegrepen.

Onder show wordt verstaan,een liedje zingen of een gedichtje brengen,een voordracht of een show of komische sketch of iets anders brengen naar keuze ,met een minimum van 10 minuten en een maximum van 15 minuten.

                                           15 - 25 punten. 

Iendien er tijdens de verkiezing een tombola voorzien is mogen er maar; maximum 200 omslagen zijn die dan verdeeld worden onder de kandidaten(kandidates Hierop verkrijgt men 10 procent als punten bv: 50 enveloppen = 5 punten De punten voor de opkomst en show  worden door de juryleden gegeven met de bijgevoegde mapjes door de secretaris carnaval federatie west-vlaanderen vzw.

Bij de voorstelling (opkomst + spreekbeurt) mag de kandidaat(te) gebruik maken van muziek, orkestfanfare,drumband,harmonie,maximum 30 personenwaar van er maximum 10 personen verkleed mogen zijn kandidaat(kandidate) telkens inbegrepen een duurtijd van maximum 15 minuten men is niet verplichtmet 30 personen te zijn en /of 15 minuten vol te maken minder mag ook playbackis ook toegelaten de kandidaat (kandidate) dient wel goed herkenbaar te zijn  Bij de toekenning van de punten valt telkens het hoogste en het laagste cijfer weg.

 

3. Indien er meer personen meedoen aan een optreden dat voorzien is in het regelment zal de alg.voorzitter van de jury de laagste punten toekennen namelijk 15 punten.

 

4. de verkozen prinsen of prinsessen van de Andersvaliden west-vlaanderen ontvangen het volgende :

 

Van de carnavalfederatie west-vlaanderen : ereteken en oorkonde  aandenken aan de carnavalfederatie west-vlaanderen.

 

Van de organisatie van de verkiezing:

 

De Regerende                                                      De Regerende

Een cape in bruikleen                                              Een cape in bruikleen

Een scepter van de  c.f.w.vl.                                   Een scepter an de  c.f.w.vl.

Een schouderlint                                                     Een schouderlint

Een steek                                                               Een kroontje

Waardevolle prijs op verkoop kaarten                    Waardevolle prijs op verkoop kaarten

 

€ 50.00 aankoop kledij                                            € 50.00 aankoop kledij

 

De voorziene € 50.00 als vergoeding voor de kledij van de Prinsen en Prinsessen andersvaliden van west-vlaanderen wordt maar uitbetaald bij het in goede staat binnen brengen van de in bruikleen gegeven kledij die €50.00 wordt dan overhandigd bij het aftreden .

De ontvangen kledij is verplicht te dragen bij plechtigheden.

De ontvangen attributen in bruikleen moeten terug gegeven worden ,gereinigd en in goede staat aan de organisator van de verkiezing,14 dagen voor de verkiezing.

 

Andersvaliden West-Vlaanderen

Uittenhove Anouchka

Sterrewegel 12

8680 Koekelare

Tel: 051/58.26.76

dylandraken@live.nl

 

Deze verkiezing wordt gepatroneerd door de carnavalfederatie van west-vlaanderen vzw.

 

 

 

De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van de carnavalfederatie West Vlaanderen. U mag dit materiaal lezen en downloaden. U mag deze informatie niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder de toestemming van de carnavalfederatie West Vlaanderen. Alle foto's zijn copyright protected door  de carnavalfederatie West Vlaanderen, tenzij anders vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

                                 powerd by vermeylen mario